Ve Sportovním parku Pardubice se na vás budeme v roce 2024 těšit od soboty 3. srpna až do neděle 11. srpna! :)

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1.         Úvodní ustanovení a ochrana zdraví před covid -19

1.1    Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou společností DEEP VISION s.r.o., Hlaváčova 207, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, IČ 27540065, DIČ: CZ27540065, spisová značka C 24949/KSHK Krajský soud v Hradci Králové (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla osob vstupujících do SPORTOVNÍHO PARKU PARDUBICE 2021 (dále jen „SPP či areál SPP“) a využívajících zařízení umístěná parku Na Špici a na stanovišti Zámek Pardubice (dále jen „návštěvní řád“).
1.2     Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku v SPP a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v SPP. Cílem návštěvního řádu SPP je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry v  SPP.
1.3     SPP se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené prostory nebo označené prostory pořadatele v období od 7.8. 2021 do 15. 8. 2021, označené jako „SPP“, 
1.4     Vstup a pobyt v SPP je podmíněn dodržováním platné legislativy
a interních předpisů. Vstupem do SPP resp. aktivního využívání akce SPP vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu
a okamžikem vstupu do SPP se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu. Park i Zámek jsou otevřeny i veřejnosti mimo SPP, na tuto veřejnost se Návštěvní řád nevztahuje, ale platí pro ně platná legislativa.
Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba aktivně zapojena do SPP /držitel Hrací karty, účastník autogramiady a doprovodných programů…/, a to včetně členů organizačního výboru, zástupců médií, dobrovolníků, partnerů, prodejců, dodavatelů, účinkujících.
Návštěvníci jsou povinni zajistit dětem do 12 let odpovědný dozor dospělé osoby (pořadatel či jím pověřené osoby v SPP tuto odpovědnost v žádném případě nepřebírají).
1.5     Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do SPP na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.
1.6     SPP není veřejně přístupná sportovní akce ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění. Jedná se o AKCI na podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu 
1.7     S ohledem na povinnosti pořadatele akce, protože zde dochází ke kumulaci více osob na jednom místě, je nutné zajistit i splnění aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích. Aktuální podmínky pro návštěvníky budou vždy dostupné na stránkách www.sportovniparkpardubice.cz; před vstupem do SPP a v rámci areálu budou základní aktuálně platné podmínky také vyvěšeny na stanovištích. Před vstupem do SPP je každý návštěvník povinen se s aktuálními podmínkami seznámit a vstupem do prostor areálu se zavazuje je dodržovat.  Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1.7.a /nebo 1.8. nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat. Pořadatel je povinen u všech návštěvníků a osob vstupujících do SPP splnění podmínek kontrolovat. Návštěvníci jsou povinni splnění podmínek podle bodu 1.7.a /nebo 1.8. prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 1.7.a /nebo 1.8. neprokáže, je pořadatel akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci, a to bez nároku návštěvníka na vrácení vstupného.
1.8     Pro vstup na akci je nutné splnit podmínky pro vstup návštěvníků na akci vydané platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR či opatřeními vydanými příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích. Ke dni vydání tohoto návštěvního řádu se jedná o tyto podmínky:
a) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení.
1.9. Návštěvníci jsou povinni respektovat aktuální platná nařízení ohledně povinnosti mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Sundat si ho návštěvník může, pokud je mimo vnitřní prostory v rámci areálu a v okolí 2 m od něho nikdo jiný není (s výjimkou členů domácnosti). V rámci areálu se mohou vyskytnout místa, kde se nepodaří bez přerušení 2 m rozestup neustále udržovat, proto jsou návštěvníci povinni mít ochranu dýchacích cest raději neustále nasazenou, tím chrání nejen sebe, ale i okolí. 
1.10. V rámci areálu jsou pak návštěvníci dále povinni dodržovat aktuálně platná nařízení, která mohou obsahovat další speciální podmínky např. pro pohyb ve vnitřních prostorách (povinnost mít vždy nasazený respirátor, dodržovat rozestupy alespoň 1,5 m), při poskytování stravovacích služeb (max. 4 hosté u stolu, pokud se nejedná o příslušníky jedné rodiny, uvnitř i venku, dodržovat rozestupy min. 1,5 m), vstup do prodejen (dodržovat max. počet návštěvníků v prodejně, dodržovat rozestupy min. 2 m při čekání ve frontě) apod.

2.         SPORTOVNÍ PARK PARDUBICE

2.1     SPP slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány na vyznačených stanovištích a s Hrací kartou..
2.2     Veřejnost může SPP aktivně /označená stanoviště/ využívat pouze s platnou HRACÍ KARTOU, AKREDITACÍ SPP s QR kódem, příp. se souhlasem pořadatele, pouze v návštěvních hodinách a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu.
2.3     Návštěvní hodiny SPP /7.8. – 15.8.2021/jsou:
Sobota a neděle od 9:00 hod. do 18:00 hod.
Pondělí až pátek od    9:00 hod. do 18:00 hod.
2.4     Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené osoby, bezpečnostní služba a v rozsahu svých zákonných pravomocí rovněž Policie České republiky, popř. hygienická stanice.
2.5     Vstup do areálu je pro návštěvníky zpoplatněn ve výši 90,- Kč vč. DPH nebo za dotovanou cenu 45 Kč dle podmínek. Každý návštěvník musí mít na aktivity SPP Hrací kartu s QR kódem v tištěné. Hrací kartu je návštěvník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy SPP.
2.6     Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
a omamných látek, osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v SPP, stejně tak jako osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu 1.7. a/nebo 1.8. nebo nejsou schopny a/nebo ochotny splnění těchto podmínek na místě prokázat, nebo se chovají jiným nevhodným způsobem, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny, a to bez nároku na vrácení vstupného.
Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.
Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázána účast v SPP.
2.7     V areálu SPP je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let. Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo zcela zakázat prodej tabákových a alkoholických výrobků po dobu konání vybraných akcí pořádaných v areálu.

3.         Povinnosti návštěvníků

3.1     Návštěvníci SPP jsou povinni chovat se v jeho areálu tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.
3.2     Návštěvníci SPP jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.
3.3     Návštěvnicí SPP jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.
3.4     Návštěvníci jsou povinni odkládat své věci pouze na místech k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určených.
3.5     Návštěvníci SPP mají zakázáno vnášet NA AKCI  zejména následující předměty:
a) rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
b) zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
c)  leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
d) pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
e) alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
g) materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;
h) nadměrná zavazadla 
3.6     Návštěvníci jsou povinni umožnit pracovníkům pořadatele, pořadatelem pověřeným osobám a/nebo bezpečnostní službě provést prohlídku vnášených předmětů a zavazadel za účelem kontroly dodržování předchozího ustanovení. S ohledem na plnění aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích uvedených v čl. 1.7. a 1.8. tohoto návštěvního řádu, jsou návštěvníci povinni počítat s tím, že u vstupu do areálu SPP bude provedena kontrola prokázání splnění podmínek podle aktuálních Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a proto jsou povinni se dostavit ke vstupu do areálu minimálně 15 minut před začátkem zamýšleného vstupu do areálu k provedení vstupní kontroly. V případě rezervace jednotlivých sportovišť je návštěvník povinen se dostavit na sportoviště minimálně 10 minut před začátkem rezervace
a nahlásit se personálu zajišťujícímu sportovní program na daném sportovišti. V případě pozdějšího příchodu nemusí být návštěvník do areálu a/nebo na sportoviště vpuštěn.
Odmítne-li návštěvník provedení prohlídky a kontroly dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může být Ze SPP vykázán.
3.7     Návštěvníci SPP souhlasí s provedením bezpečnostní a zdravotní prohlídky za účelem kontroly dodržování tohoto návštěvního řádu, a to jak prohlídky zavazadel, tak osobní prohlídky či prohlídky prostřednictvím bezpečnostního rámu, rentgenového zařízení na kontrolu zavazadel, detektoru kovů a výbušnin pracovníky pořadatele, pořadatelem pověřenými osobami a/nebo bezpečnostní službou.
Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní a/nebo zdravotní prohlídky dle tohoto ustanovení, pak nemusí být do areálu vpuštěn a/nebo může vykázán.
3.8     Návštěvníkům SPP je dále zakázáno:
a)       projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;
b)       propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí;
c)       přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy apod.;
d)       vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;
e)       vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci, a to zejména do prostor sportovních ploch a hledišť;
f)        vstupovat na sportoviště s jídlem a pitím a/nebo zde jídlo či pití konzumovat, popř. konzumovat jídlo a/nebo pití v případech a/nebo na místech, pokud je to s ohledem na aktuální platná nařízení dle bodu 1.7. tohoto návštěvního řádu zakázáno/omezeno;
g)       pořizovat v areálu jakékoliv zvukové či obrazové záznamy pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele;
h)       používat drony či podobná elektronická zařízení bez předchozího písemného souhlasu pořadatele;
i)        kouřit (včetně elektronických cigaret) mimo prostory k tomu vyznačené pořadatelem;
j)        konzumovat nápoje a potraviny mimo prostory k tomu vyznačené pořadatelem;
k)       zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;
l)        svévolně přemisťovat, či jiným způsobem manipulovat se zařízením a/nebo vybavením umístěným v areálu;
m)     ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;
n)       popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;
o)       konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;
p)       pohybovat se v areálu mimo komunikace, či mimo komunikace
a plochy za tím účelem označené pořadatelem;
q)       vjíždět do areálu bez předchozího písemného povolení pořadatele a/nebo jím pověřené osoby;
r)        pohybovat se po areálu jinak než výhradně pěšky, s výjimkou dětských kočárků, mechanických a invalidních vozíků. Za předpokladu, že bude u vstupu do areálu návštěvníkovi umožněno vnést do areálu jakékoliv jízdní prostředky (mechanické i s vlastním pohonem) – skateboard, brusle, koloběžka, odrážedlo apod., je zakázáno na těchto zařízeních jezdit mimo prostory, které jsou k tomu v areálu výhradně určeny (zejména skatepark); shlukovat se a nedodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a v případě využívání stravovacích služeb rozestupy menší než 1,5 metru;
s)       porušovat pravidla podle aktuálních epidemiologických opatření týkající se konzumace pokrmů včetně nápojů;
t)        chovat se v rozporu s pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.
3.9     Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného písemného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu SPP jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., kdekoliv v areálu reklamní prospekty či plakáty vylepovat, nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.
3.10  Návštěvníci se při vstupu na jednotlivá sportoviště v rámci SPP seznámí s provozním řádem příslušného sportoviště a jsou povinni se tímto provozním řádem na příslušném sportovišti řídit a respektovat pokyny pořadatele, resp. jím pověřených osob. Návštěvníci při využití sportovišť zohledňují svůj aktuální zdravotní stav a klimatické podmínky.

4.         Odpovědnost za škodu

4.1     Vstup a užívání SPP uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku újmy na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.
4.2     Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
4.3     Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele nebo bezpečnostní službu
o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v SPP. Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat pořadatele o hrozících úrazech a vzniku újmy a/nebo o porušení a/nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.
4.4     V případě evakuace z areálu SPP, či jiných mimořádných situacích jsou návštěvníci povinni dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pořadatele, pořadatelem pověřených osob, bezpečnostní služby a/nebo složek integrovaného záchranného systému.
4.5    Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka/návštěvníků, a to ani v případě úmyslného jednání. Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě/osobách, která/které svým jednáním danou újmu způsobila/způsobily.
4.6     Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků odložené mimo prostory k tomu pořadatelem, pořadatelem pověřenou osobou nebo bezpečnostní službou určené.
4.7     Návštěvníci nejsou oprávněni po nákupu vstupenky (rezervace) od ní odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž rezervace (vstupenka) opravňuje, které je poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku).

5.         Ostatní ustanovení

5.1     Vstupem do areálu návštěvníci SPP souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu SPP pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.
Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.
5.2     Návštěvníci SPP berou na vědomí, že vybrané prostory jsou monitorovány kamerovým systémem on-line.
5.3     Návštěvnicí SPP dále berou na vědomí, že v areálu SPP mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci SPP udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “občanský zákoník”), souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5.4     Pořadatel si vyhrazuje právo v zájmu zachování bezpečnosti a zdraví návštěvníků uzavřít SPP na nezbytně nutnou dobu, a to zejména z kapacitních důvodů, počasí.
5.5     Zaměstnanci dodavatelských firem, berou na vědomí, že vjezd do areálu SPP je možný jen s vjezdovou zásobovací kartou a QR kódem, bez nichž nebudou do areálu vpuštěni. Řidiči automobilů dodavatelů vjíždějící do areálu v době konání akce, v časech určených pro zásobování, berou na vědomí, že budou zástupci bezpečnostní agentury při vjezdu i výjezdu do/z areálu požádáni, aby vystoupili z auta a umožnili zástupci bezpečnostní agentury nahlídnout do zavazadlového prostoru a kufru daného automobilu a prokázání splnění podmínek dle bodu 1.7. a 1.8. tohoto návštěvního řádu. Prokázání splnění podmínek podle bodu 1.7. a 1.8. tohoto návštěvního řádu bude prokazováno zejména přiděleným QR kódem. Při opakovaném (min 3x) porušení povinností dle tohoto návštěvního řádu ze strany jakéhokoliv zástupce jednotlivého dodavatele a/nebo při opakovaném odmítnutí (min 2x) podrobení se jakéhokoliv zástupce jednotlivého dodavatele prokázání splnění podmínek podle bodu 1.7. a 1.8. tohoto návštěvního řádu, je pořadatel oprávněn zakázat vstup do areálu nejen takovému zástupci dodavatele, ale v takovém případě může být takové porušení shledáno jako důvod pro předčasné ukončení smluvní spolupráce s příslušným dodavatelem z důvodu podstatného porušení povinností dodavatele.
5.6     Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). Návštěvník vstupem do areálu bere na vědomí, že pořadatel zpracovává poskytnuté údaje (jméno, email, telefon) pouze a výhradně pro účely oprávněných zájmů pořadatele, pro plnění povinností stanovených státními orgány v případě výskytu onemocnění Covid-19 nebo se souhlasem návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

6.         Závěrečná ustanovení

6.1     Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu.
6.2     Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být upřesněna či změněna podle aktuálních podmínek k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 upravených v Mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, popř. stanovených příslušnou hygienickou stanicí v Pardubicích, mohou být dále doplňována pravidly vztahujícími se k jednotlivým akcím pořádaným v SPP. Tato změněná či doplňující pravidla budou vždy vhodně uveřejněna v areálu SPP, či k dispozici u pořadatele, nebo u bezpečnostní služby a návštěvníci jsou povinni je dodržovat.
6.3     Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.
6.4    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 7.8.2021.
6.5     Důležitá telefonní čísla:
·       Hasiči: 150
·       Záchranná služba: 155
·       Policie ČR: 158
·       Městská policie: 156
·       Ohlašovna požáru pořadatele:
 
V Pardubicích dne  5.8.2021

 

 

Ing. Petr Mazánek                                  Pavel Stara
Jednatel                                                 manažer projektu